STAP 1
Bekijk of je projectidee zou kunnen passen binnen LEADER. Gebruik hiervoor de folder, de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Zuidwest Twente 2015-2020, het openstellingsbesluit en eventueel andere pagina’s op deze website. Kijk ook of de locatie van jouw project valt in het LEADER-gebied.

 

STAP 2
Neem contact op met de LEADER-coördinatoren of met een van de LAG-leden.

 

STAP 3
Vul het startformulier in en stuur dat naar de coördinatoren.

 

STAP 4
De LAG beoordeelt op basis van het startformulier en jouw specifieke vraag of behoefte of het projectidee zou kunnen passen bij de Ontwikkelingsstrategie en zou kunnen passen bij de LEADER-criteria.

 

STAP 5
Als het projectidee kansrijk is, gaat een lid van de LAG samen met een LEADER-coördinator een of twee gesprekken met je aan om een scherp beeld te krijgen van doel, resultaten, organisatie etcetera en om te kijken of en hoe het idee goed kan aansluiten bij de LOS. Aan de hand daarvan kun je het projectidee verder ontwikkelen en aan de slag gaan met het projectplan. Gebruik hiervoor de leidraad projectbeschrijving (PDF) en het format begroting (xls). De coördinator kan hierin begeleiden. De coördinator kan ook helpen bij het vinden van de benodigde cofinanciering van gemeente of waterschap.

 

STAP 6

Als het projectidee uitvoeringsgereed is, kun je het uitgewerkte projectplan voorleggen aan de LAG voor een inschatting van de LEADER-waardigheid (een proeftoets). Die inschatting is altijd enkele weken voor de openstellingstermijn voor subsidieaanvragen. Als uit de inschatting komt dat het projectidee kansrijk is en goed zou kunnen scoren, kun je aan de slag met de voorbereiding van de formele aanvraag die kan worden ingediend bij de provincie. De coördinator kan hierin begeleiden. Op de pagina Downloads en links staan documenten met informatie over de regeling en regels. Er is ook een handboek voor aanvragers in het kader van POP3 (waar LEADER deel van uitmaakt).

 

STAP 7
De officiële aanvraag kan doorlopend worden ingediend via de website van de provincie maar er zijn vier ‘deadlines’ per jaar waarvoor een aanvraag ingediend moet zijn om in een bepaalde LAG-vergadering te kunnen worden getoetst. Op de website van de provincie staat handige informatie en toelichting en een link naar de website waarop het aanvraagformulier staat. Voor het doen van een aanvraag is e-herkenning nodig (niveau EH2+). Dit kan enige tijd duren. Vraag de LEADER-coördinatoren om meer informatie hierover.

 

STAP 8
Nadat de officiële subsidieaanvraag bij de provincie is ingediend, worden de aanvragen getoetst door RVO op volledigheid, ontvankelijkheid, subsidiabiliteit en EU-conformiteit. Ongeveer 14 weken na de uiterste indieningsdatum toetst de LAG de aanvraag aan de criteria. De uiteindelijke score leidt tot een positief (steun toezeggen) advies of een negatief (steun afwijzen) advies. Aan het eind van de besluitvorming stelt de LAG een lijst op van aanvragen met een positief advies, op volgorde van hun score. Wanneer er meer subsidie wordt gevraagd dan nog beschikbaar is op basis van het subsidieplafond, worden alleen de aanvragen met de hoogste scores gehonoreerd. De aanvraag die niet volledig kan worden gehonoreerd komt op een reservelijst. De LAG stuurt deze lijst en een lijst van aanvragen met een negatief advies aan de provincie. Als aanvrager krijg je na deze vergadering bericht over de uitkomst van de vergadering en de vervolgstappen. Het verslag van de vergadering is openbaar.

 

STAP 9
Op basis van het advies van de LAG en op basis van de uitkomst van de toetsen die door provincie en RVO zijn gedaan, stuurt de provincie een beschikking waarin het definitieve besluit staat en – bij een toekenning – de subsidievoorwaarden zijn opgenomen. Tussen de uiterste indieningsdatum en de beschikking zit ongeveer 18 maar maximaal 22 weken.

 

STAP 10

Na de officiële (positieve) beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, kun je starten met de uitvoering van je project. Lees wel goed de beschikking door en de bijbehorende subsidievoorwaarden!

 

Het hele proces is weergegeven in dit stroomschema.