Het aanvragen van een LEADER-bijdrage loopt via de Lokale Actie Groep (LAG) en vervolgens via de provincie Overijssel en de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De LAG geeft een zwaarwegend advies aan de provincie en die beschikt uiteindelijk over de subsidieaanvraag.

 

Ontwikkelen van idee tot project

Een aanvraag start met het voorleggen van het idee aan de LAG. Samen met een coördinator van de LAG wordt een startformulier (pdf) ingevuld waarin de initiatiefnemer aangeeft wat zijn of haar vraag is aan de LAG. De vraag kan zijn om mee te denken, om contacten of ideeën en/of om een financiële bijdrage. Op basis van het startformulier doet de LAG een eerste inschatting of het projectidee zou kunnen passen bij de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) en zou kunnen voldoen aan de LEADER-criteria.

 

Als het projectidee zou kunnen passen bij de LOS, gaat een lid van de LAG samen met een LEADER-coördinator in gesprek met de initiatiefnemer om een goed beeld te krijgen van het doel van het idee, de resultaten en de organisatie en om te kijken of en hoe het idee goed kan aansluiten bij de LOS. Aan de hand daarvan kan de initiatiefnemer het idee verder ontwikkelen.

 

Als een projectidee uitvoeringsgereed is, kan de LAG een pré-toets doen om een inschatting te geven van de LEADER-waardigheid en de kans op een bijdrage. De LAG doet de pré-toets enkele weken voor een indieningsperiode. De uiterste data waarop het projectidee dan bij de LAG bekend moet zijn, staan vermeld op de pagina ‘Indieningsdata’.

 

Als uit de pré-toets komt dat het projectidee kansrijk lijkt, kan een subsidie-aanvraag bij de provincie worden voorbereid. De coördinator kan hierin begeleiden en helpen bij het vinden van de benodigde cofinanciering. Er zijn twee openstellingstermijnen per jaar waarin subsidie-aanvragen kunnen worden ingediend, in maart en oktober. De pré-toets is altijd enkele weken voor de openstellingstermijn.

 

Beoordeling van de definitieve aanvraag

Ongeveer 8 weken na sluiting van de openstellingstermijn toetst de LAG de ingediende aanvragen op de criteria uit de LOS. De totale score leidt tot een ‘positief advies’ (subsidie verlenen) of ‘negatief advies (subsidie afwijzen) aan de provincie. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan nog beschikbaar is in de betreffende indieningstermijn, dan krijgen alleen de aanvragen met de hoogste scores subsidie.

 

Behalve door de LAG wordt de aanvraag ook getoetst door provincie en RVO. Zij toetsen de aanvraag op compleetheid, ontvankelijkheid, subsidiabiliteit en EU-conformiteit. Op basis van deze toetsen én op basis van de inhoudelijke toets door de LAG, neemt de provincie een beslissing over de subsidie-aanvraag. Als de aanvraag door alle toetsen is gekomen en als er voldoende budget is, dan stuurt de provincie een positieve subsidiebeschikking waarbij ook alle subsidievoorwaarden zijn weergegeven. Hierna kan het project van start!

 

Het traject van aanvraag bij de provincie tot de beschikking duurt maximaal 19 weken vanaf de sluitingsdatum van de openstelingstermijn waarin de aanvraag is ingediend.

 

De aanvrager krijgt bericht van de LAG over de uitkomst van de toetsing en over hoe het proces verder gaat.

 

De informatie hierboven en de aangeboden formats zijn een hulpmiddel en kunnen verouderd zijn! De officiële, geldende documenten zijn altijd leidend! Deze zijn te vinden via de website van de provincie Overijssel. Neem bij twijfel contact op met de coördinatoren.